POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O PLIKACH COOKIES

(dalej: „Polityka”)

Dbamy o Państwa prywatność oraz przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”. W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej pod adresem: https://kosmo.com.pl/ (dalej: „Strona internetowa”) informujemy o szczegółowych zasadach przetwarzania Państwa danych jako osób korzystających ze strony internetowej (dalej jako: „Użytkownicy”), przez Kosmo sp. z o.o., a także przetwarzanych przez Spółkę w inny sposób oraz o korzystaniu z plików cookies.

Kto przetwarza Pana/Pani dane osobowe?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, a także przetwarzanych przez Spółkę w każdy inny sposób jest Kosmo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Kromera 27B, 51-163 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087281, Kapitał zakładowy: 200.000 PLN w całości wpłacony, REGON: 930426118, NIP 8981006488, dalej również: Spółka.  

Jak może się Pan/Pani z nami skontaktować?

W razie pytań może się Pan/Pani skontaktować z nami listowanie na podany wyżej adres siedziby Spółki lub pod adresem: kosmo@kosmo.com.pl

Jakie dane przetwarzamy za pośrednictwem Strony internetowej?

 • Ogólne informacje

W związku z korzystaniem ze Strony internetowej przetwarzamy dane związane z pobytem użytkowników na Stronie internetowej, m.in. adres IP, dane o przeglądarce internetowej, z której korzysta użytkownik oraz odwiedzanych przez niego podstronach i długości pobytu na Stronie internetowej.

Zwykle nie przetwarzamy danych osobowych ani nie łączymy ww. danych z danymi osobowymi użytkowników. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sytuacjach, gdy zostaną dobrowolnie podane przez użytkownika, przykładowo w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail lub mediów społecznościowych, z których korzystamy. Kontaktując się ze Spółką Użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, itp. 

 • Media społecznościowe

Korzystamy z następujących mediów społecznościowych:

 • Facebook.

W przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych (przykładowo umieszczając informacje na naszej tablicy lub komentując nasze posty), podmiot ten staje się odrębnym administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz może zachowywać Pana/Pani dane w swoich plikach cookies. W takiej sytuacji Pana/Pani dane zostają zapisane na serwerze tego podmiotu oraz będą przetwarzane w oparciu o regulamin portalu, za pośrednictwem którego skontaktowali się Państwo z nami. Oznacza to, że w takim przypadku Pana/Pani dane będą mogły być przetwarzane również poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje o przetwarzaniu danych przez wybrane media społecznościowe można znaleźć na ich stronach internetowych, tu:  Facebook.

Niezależnie od tego, pozostajemy administratorem Pana/Pani danych osobowych, przetwarzanych w celu odpowiedzi na otrzymywane wiadomości i komentarze, a także w celu usprawnienia komunikacji i podtrzymania relacji. W tym zakresie możemy przetwarzać dane takie jak np. imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, profil publiczny. 

 • Google Analytics

W celu uzyskania informacji, jak ulepszyć naszą Stronę internetową i dopasować ją do wymagań użytkowników możemy stosować różne narzędzia służące do analizy korzystania ze Strony internetowej, w szczególności Google Analytics. 

Google Analytics zbiera dane za pomocą plików cookies. O stosowaniu tych plików na Stronie internetowej można uzyskać bardziej szczegółowe informacje poniżej. Dane pozyskiwane przez narzędzie Google Analytics są przetwarzane na serwerach Google, a więc również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Zasadniczo dane pozyskiwane przez nas w ramach korzystania z Google Analytics są danymi anonimowymi. Dane te nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby ani nie są łączone z innymi zbieranymi przez nas danymi, w szczególności podanymi przez Pana/Panią danymi osobowymi.

Działanie Google Analytics na Stronie internetowej może zostać zablokowane. Może to mieć jednak wpływ na wyświetlanie Strony internetowej i jej funkcjonalności. Więcej o zasadach przetwarzania danych w ramach Google Analytics, a także o możliwości blokowania Google Analytics można przeczytać na stronach Google dotyczących Google Analytics.

 • Inne dane

Dodatkowo Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane na potrzeby zawarcia i realizacji umowy. W związku z tym Spółka przetwarza następujące dane:

 • dane kontaktowe osób współpracujących przy realizacji umowy (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane podmiotu zatrudniającego) 
 • dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą współpracujących ze Spółką (imię i nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu)

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

W przeważającej mierze pozyskujemy dane bezpośrednio od Pana/Pani. W niektórych jednak przypadkach dane pozyskujemy od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę, a z którym Pan/Pani współpracuje. Dotyczy to danych kontaktowych osób współpracujących przy zawarciu i realizacji umowy.

W jakim celu i na jakiej podstawie możemy przetwarzać Pana/Pani dane?

Dane pozyskiwane za pomocą Strony internetowej, a także pozyskiwane w innych celach, w tym również przy składaniu przez Państwa zamówień, przetwarzamy w następujących celach:

 1. dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail (jeżeli zostaną podane przy kontakcie) będą przetwarzane jedynie w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do nas za pośrednictwem Strony internetowej, w tym formularza kontaktowego, poczty e-mail, lub mediów społecznościowych, z których korzystamy, w ramach czynności podejmowanych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. dane dotyczące korzystania ze Strony Internetowej, m.in. takie jak adres IP, czy dane dotyczące ruchów na Stronie, są przetwarzane w celu optymalizacji działania Serwisu, ułatwienia korzystania z Serwisu przez Użytkowników, eliminacji błędów w działaniu Strony Internetowej, itp., będą mogły być także wykorzystane w przypadku postępowania związanego z nielegalnym wykorzystaniem Strony Internetowej, jako uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. przesłania innych informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego w oparciu o uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli w wypadkach przewidzianych prawem została wyrażona odpowiednia zgoda na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne), 
 4. statystycznych, analitycznych, marketingowych i promocyjnych, m.in. w zakresie, w jakim dostosowujemy Stronę internetową i reklamy wyświetlane na Stronie internetowej do  preferencji użytkowników lub analizujemy ruch na Stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, w tym z wykorzystaniem Google Analytics (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”), 
 6. w celu spełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych – np. wystawienia i przesłania faktury za wykonane usługi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 7. w celu wykonania przez Spółkę umowy zawartej z firmą, dla której Pan/Pani pracuje, w tym w celu egzekwowania wszelkich praw przysługujących Spółce na podstawie takiej umowy jako uzasadnione interesy administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 8. niezależnie od celów przetwarzania opisanych powyżej, możemy przetwarzać pozyskane przez nas dane również w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W jaki sposób przetwarzamy dane?

Dbamy o to, aby zapewnić przejrzystość przetwarzania danych pozyskiwanych przez Stronę internetową, a także w każdy inny sposób oraz aby zbierane w ten sposób dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanych wyżej celów oraz przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów. 

Wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane, chyba że użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach. 

Komu możemy przekazywać Pana/Pani dane?

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które z nami współpracują, w tym dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne i organizacyjne (np. kurierom, dostawcom usług teleinformatycznych, etc.), a także dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Spółkę (np. zewnętrznej kancelarii prawnej) i in.

Czy Pana/Pani dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane pozyskane mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych - przykładowo w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Spółką a tym podmiotem, która zawiera standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Czy podanie Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej, a także w każdy inny sposób, jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z nami lub skorzystania z innych usług elektronicznych dostępnych na Stronie internetowej. W takim wypadku niepodanie danych uniemożliwi nam kontakt z Panem/Panią lub ewentualnie świadczenie innych usług elektronicznych dostępnych na Stronie internetowej. Podanie danych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy również jest dobrowolne, ale konieczne dla jej zawarcia i wykonania.

Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies zapisywane są automatycznie. Istnieje jednak możliwość zablokowania lub zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji znajduje się w części Informacje o plikach cookies.

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane?

Dane pozyskiwane za pośrednictwem Strony internetowej zwykle przechowujemy przez okres [•]. Dane przetwarzane w celu wysyłki informacji handlowych będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. Dane przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez czas trwania tej umowy, do momentu jej rozliczenia. Możemy jednak przechowywać Pana/Pani dane w celach dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń jako uzasadniony interes administratora. 

Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom, których dane osobowe przetwarzamy za pośrednictwem Strony internetowej i w każdy inny sposób przysługują następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania każdej wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

We wszelkich sprawach związanych ze zmianami w zakresie Pana/Pani danych osobowych lub realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować pod adresem: kosmo@kosmo.com.pl

Informacja o plikach cookies

Na Stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Gdy korzysta Pan/Pani ze Strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas tych plików. Informujemy o plikach cookies przy pierwszej wizycie na Stronie internetowej. 

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") są to dane informatyczne, zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z naszej Strony internetowej. Pliki cookies zawierają najczęściej dane takie jak: adres strony internetowej, czas przechowywania plików na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies nie wprowadzają żadnych modyfikacji w Pana/Pani urządzeniach lub stosowanym oprogramowaniu. 

Dane gromadzone przez pliki cookies są zbierane automatycznie. Istnieje jednak możliwość blokowania plików cookies, o czym informujemy poniżej.

W jakich celach wykorzystujemy pliki cookies? 

Korzystamy z plików cookies w następujących celach:

 • w celu optymalizacji Strony internetowej i ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszej Strony internetowej (przykładowo przez zapisywanie preferencji użytkowników na Stronie internetowej, w ten sposób przyspieszamy także działanie Strony internetowej, dostosowujemy ją do przeglądarki internetowej lub urządzeń, z których korzysta użytkownik), 
 • w celach statystycznych i analitycznych (sprawdzamy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, a następnie ulepszamy wygląd Strony internetowej i dostępne funkcjonalności),
 • w celach marketingowych i promocyjnych (pliki cookies pozwalają nam dostosować treści na Stronie internetowej, w tym reklamy, do preferencji użytkowników). 

Pliki cookies są wykorzystywane również przez media społecznościowe oraz Google Analytics, o których informujemy w niniejszej Polityce. W takim wypadku pliki cookies zbierane i przechowywane są również przez podmioty zewnętrzne na podstawie odrębnych zasad. 

Na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy pliki cookies?

Podstawą prawną wykorzystywanie plików cookies jest art. 173 ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz Pana/Pani zgoda.

Jakie rodzaje plików cookies stosujemy?

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne (tymczasowe) – zwykle są przechowywane do czasu zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia Strony internetowej,
 2. stałe – są przechowywane przez okres określony w ich parametrach (okres ten może się różnić w zależności od rodzaju plików cookies) lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika w historii przeglądarki.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Bez zmiany ustawień pliki cookies są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia, przy pomocy którego korzysta Pan/Pani z naszej Strony internetowej. 

Zasady zapisywania i przechowywania plików cookies można zmienić zgodnie z preferencjami lub całkowicie zablokować zapisywanie plików cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o zablokowaniu lub zmianie ustawień plików cookies znajdują się na stronach pomocy najpopularniejszych przeglądarek, przykładowo dla Chrome, Firefox lub Microsoft Edge.

Zwracamy jednak uwagę, że zablokowanie plików cookies lub zmiana ich ustawień mogą spowodować nieprawidłowe wyświetlanie Strony internetowej lub niektórych funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej.

Prawa własności intelektualnej na Stronie internetowej

Wszelkie treści zawarte na Stronie internetowej, m.in. zdjęcia, grafiki oraz teksty, są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej należącymi do Kosmo sp. z o.o.  i nie mogą być kopiowane, publikowane, w inny sposób przetwarzane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Kosmo sp. z o.o.

Postanowienia końcowe

Korzystanie ze Strony internetowej oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszej Polityce. 

Kosmo sp. z o.o.  zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki przez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie internetowej z podaniem daty rozpoczęcia obowiązywania. 

Niniejsza Polityka obowiązuje od 30.07.2019r.